201307.08
5

S účinností od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Procentní sazba úroků zůstává stejná, i když se později změní repo sazba ČNB.

Při vzniku prodlení se výše úroku z prodlení neodvíjí od repo sazby platné v první den prodlení, ale už ani od repo sazby, která platila pro poslední den toho kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž prodlení nastalo, nýbrž od repo sazby platné v první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení.

Zákonný úrok z prodlení je úpraven v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Úrok z prodlení jako příslušenství pohledávky

Úrok z prodlení je majetkovou sankcí za prodlení dlužníka s plněním jeho peněžitého dluhu. Úrok z prodlení vyjadřuje cenu za neoprávněné užívání jistiny, tedy ušlý zisk, který by věřitel získal, kdyby tyto finanční prostředky měl a investoval je. Úrok z prodlení je ze zákona příslušenstvím peněžité pohledávky, ohledně níž nastalo prodlení, a není jej třeba ve smlouvě sjednávat (zákonný úrok z prodlení). V obchodněprávních vztazích je možno úrok z prodlení sjednat v odlišné výši (smluvní úrok z prodlení). V praxi jsem se v letošním roce 2010 setkal s právním názorem Krajského soudu v Praze (se kterým nesouhlasím), dle kterého lze smluvně sjednat úrok z prodlení odlišně od zákonného úroku i v občanskoprávních vztazích.

Tři modely výpočtu zákonných úroků z prodlení

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, bylo v průběhu své platnosti již dvakrát novelizováno.

Pro prodlení vzniklé od 15. července 1994 do 27. dubna 2005 činila roční výše zákonných úroků z prodlení dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou (ČNB) a platné k prvnímu dni prodlení a byla od jeho započetí neměnná.

Pro prodlení vzniklé od 28. dubna 2005 do 30. června 2010 odpovídá roční výše zákonných úroků z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů, a výše úroků z prodlení se upravuje pro každé další kalendářní pololetí dle výše repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (mění se tedy vždy k 1. lednu a 1. červenci).

Pro prodlení vzniklé po 1. červenci 2010  je stanovena roční výše úroku z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází vzniku prodlení, zvýšená o sedm procentních bodů a bude zůstávat po celou dobu prodlení stejná, tedy reposazba v % + 7 %.

V květnu 2010 byla reposazba ČNB stanovena ve výši 0,75 %. Úrok z prodlení vzniklého od 1. 7. do 31. 7. 2010 tedy bude činit po celou dobu trvání prodlení až do zaplacení 7,75 % p.a. (ročně).

Pro prodlení vzniklé po 1. lednu 2014  je stanovena roční výše úroku z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšená o osm procentních bodů a bude zůstávat po celou dobu prodlení stejná, tedy reposazba v % + 8 %.

Jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.

Úrokové sazby zákonného úroku z prodlení 
   
3% do 14. 7. 1994
16% od 15. 7. 1994 – 24. 10. 1994
17% od 25. 10. 1994 – 25. 6. 1995
19% od 26. 6. 1995 – 20. 6. 1996
21% od 21. 6. 1996 – 26. 5. 1997
26% od 27. 5. 1997 – 13. 8. 1998
23% od 14. 8. 1998 – 26. 10. 1998
20% od 27. 10. 1998 – 22. 12. 1998
15% od 23. 12. 1998 – 11. 3. 1999
12% od 12. 3. 1999 – 2. 9. 1999
11% od 3. 9. 1999 – 26. 10. 1999
10% od 27. 10. 1999 – 22. 2. 2001
8% od 23. 2. 2001 – 26. 7. 2001
8,5% od 27. 7. 2001 – 29. 11. 2001
7,5% od 30. 11. 2001 – 21. 1. 2002
7% od 22. 1. 2002 – 31. 1. 2002
6,5% od 1. 2. 2002 – 25. 4. 2002
5,5% od 26. 4. 2002 – 24. 7. 2002
4% od 25. 7. 2002 – 31. 10. 2002
3,5% od 1. 11. 2002 – 30. 1. 2003
3% od 31. 1. 2003 – 25. 6. 2003
2,5% od 26. 6. 2003 – 31. 7. 2003
2% od 1. 8. 2003 – 24. 6. 2004
2,5% od 25. 6. 2004 – 26. 8. 2004
3% od 27. 8. 2004 – 27. 1. 2005
2,5% od 28. 1. 2005 – 31. 3. 2005
2% od 1. 4. 2005 – 27. 4. 2005
9,5% od 28. 4. 2005 – 30. 6. 2005        od 28. 4. 2005 platí reposazba + 7%
8,75% od 1. 7. 2005 – 31. 12. 2005
9%

9%

od 1. 1. 2006 – 30. 6. 2006

od 1. 7. 2006 – 31. 12. 2006

9,5% od 1. 1. 2007 – 30. 6. 2007
9,75% od 1. 7. 2007 – 31. 12. 2007
10,5% od 1. 1. 2008 – 30. 6. 2008
10,75% od 1. 7. 2008 – 31. 12. 2008
9,25% od 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009
8,75% od 1. 7. 2009 – 31. 12. 2009
8% od 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010
7,75% od 1. 7. 2010 – 30. 6. 2012
7,5 %

7,05%

8,05%

8,5%

9%

9,75%

10,00%

od 1. 7. 2012 – 31. 12. 2012

od 1. 1. 2013 –  30. 6. 2013

od 1. 7. 2013 – 31. 12. 2017

od 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018

od 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018

od 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019

od 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020

 
Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.