201202.29
4

Ustanovení bezplatného právního zástupce dle ust. § 30 o.s.ř. a žádost o osvobození od soudního poplatku

Dle ust. § 30 odst. 1 občanského soudního řádu, předseda senátu ustanoví účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§138 o.s.ř.), na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Dle odst. 2 ustanoví předseda senátu zástupce z řad advokátů, vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem).

Dle ust. § 138 o.s.ř. odst. 1 může předseda senátu přiznat účastníkovi na jeho návrh zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Dle odst. 3 byl-li účastníku osvobozenému od soudních poplatků ustanoven zástupce (dle ust. § 30 o.s.ř.), vztahuje se osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce a na odměnu za zastupování.

Ze shora uvedeného vyplývá, že pokud má klient v úmyslu podat k soudu žalobu a jeho majetkové poměry to odůvodňují, je možné si podat ještě před podáním vlastní žaloby žádost o osvobození od soudního poplatku a žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce, a to k místně a věcně příslušnému soudu, který by žalobu projednával. Žalobu v případě ustanovení advokáta připravuje již přímo advokát a odpadá tak nutnost opravovat žalobu podanou přímo klientem.

Přílohou k této žádosti je potvrzení o příjmech (výměr invalidního důchodu, starobního důchodu, potvrzení o příjmu ze zaměstnání) a dále vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobzení od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci.

Formulář ke stažení zde:

potvrzeni

V žádosti je třeba alespoň rámcově popsat, proti komu a v jaké věci bude žaloba podána. Předpokladem úspěchu žádosti je samozřejmě skutečnost, že majetkové a příjmové poměry žadatele nejsou dobré, tzn. je nemajetný a s minimálními příjmy.

V případě zájmu klientům sepíšu žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce na základě zaslaných informací za cenu 1.210,- Kč.

JUDr. Petr KazdaNapište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.