Soudní a mimosoudní vypořádání podílového spoluvlastnictví 

Jste-li spoluvlastníkem nemovitých věcí a nemáte již zájem ve spoluvlastnickém vztahu setrvat? Máte níže uvedené možnosti, jak postupovat.

1) Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na základě dohody spoluvlastníků

V praxi se nejčastěji řeší vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi spoluvlastníky dohodou obvykle tak, že jeden ze spoluvlastníků odkoupí spoluvlastnické podíly od jednoho či více spoluvlastníků. Tento postup je možný buď na základě písemné dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo na základě kupní smlouvy. 

Vypořádání lze realizovat více formami, např. darováním, prodejem, převodem podílu se zřízením věcného břemene, rozdělením nemovitosti, společným prodejem nemovitosti, vypořádání investic do společných nemovitostí atd. Dohoda musí mít písemnou formu, podpisy na dohodě musí být úředně ověřené, neboť dohodu je třeba vložit do katastru nemovitostí. Úplatné zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podléhá dani z nabytí nemovité věci a v některých případech i dani z příjmu.

2) Prodejem spoluvlastnického podílu

Není-li dohoda mezi spoluvlastníky možná nebo nechcete-li se se spoluvlastníky potkávat u soudu a řešit vypořádání spoluvlastnictví několik let, je možné spoluvlastnický podíl prodat bez souhlasu ostatních spoluvlastníků třetí osobě. Předkupní právo mezi spoluvlastníky (až na výjimku týkající se období 6 měsíců po skončení dědického řízení) bylo zrušeno a lze tak spoluvlastnický podíl prodat třetí osobě bez povinnosti tento podíl nabídnout nejdříve ostatním spoluvlastníkům. Spoluvlastnický podíl je však zpravidla hůře prodejný a obvykle je třeba počítat s nižší prodejní cenou. 

3) Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu

Není-li možná ani dohoda, ani prodej spoluvlastnického podílu třetí osobě, lze kdykoliv požádat o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soud na základě žaloby. Cena za právní zastoupení se odvíjí od hodnoty vypořádávaného podílu. V případě právního zastoupení v soudním řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví lze dohodnout splatnost odměny za právní zastoupení až po pravomocném skončení řízení (v případě, že klientovi má být vyplacen vypořádací podíl). Obvyklá délka soudního sporu se pohybuje od cca 6 měsíců (v případě, že dojde k uzavření dohody při prvním soudním jednání) až do několika let v případě standardního soudního sporu.

Ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je též možná konzultace.