Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady újmy (škody) na zdraví.

Právní pomoc a nebo právní zastoupení poškozených nebo pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle ust. § 2958 obč. zák. zahrnuje poskytování právních služeb při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při uplatňování nároků z pojištění odpovědnosti za škodu a ze soukromého pojištění osob a zastupování v soudních sporech o náhradu újmy na zdraví v případech, kdy nebyly nároky poškozených dostatečně odškodněny, zejména o další zvýšení ztížení společenského uplatnění (ZSÚ) v případě závažných následků na zdraví trvalého charakteru a zastupování v soudních sporech o nárocích pozůstalých.

Zpravidla se jedná o případy dopravních nehod, pracovní úrazy a nemoci z povolání, pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče a škoda vzniklá v občanském životě.

V této problematice mám zkušenosti získané v souvislosti se zastupováním nejmenované renomované komerční pojišťovny působící v ČR.

Právní služby jsou v těchto případech poskytovány nejčastěji podílem s klientovi přiznané a uhrazené částky dle dohody s klientem.

V případech škod z tzv. povinného ručení, hradí náklady právního zastoupení odpovědnostní pojišťovna.Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.