Sepis darovací smlouvy k nemovitostem online do 48 hodin od dodání podkladů již od 4.990,- Kč.

Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání též zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě bude smlouva (včetně návrhu na vklad) bude klientovi zaslána též v elektronické podobě.

Smlouvu připravím a včetně návrh na vklad zašlu do 48 hodin po dodání podkladů.

Úhrada je možná bezhotovostním převodem.

Ceník:

4.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě do 500.000,- Kč

6.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 500.000,- Kč až 3.000.000,- Kč

7.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč

11.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

Individuální cena v případě celkové hodnoty nemovitých věcí nad 10.000.000,- Kč.

V případě počtu nemovitých věcí přesahujících 10 položek (např. u souborů zemědělských pozemků) individuální cena dle dohody.

Případné zřízení služebnosti věcného břemene doživotního bydlení je v ceně sepisu smlouvy.

Správní poplatek pro katastrální řízení není zahrnut v ceně a hradí se samostatně. Od 1. 1. 2020 činí poplatek za na vklad do katastru nemovitostí 2.000,- Kč.

V případě potřeby mám možnost Vám dálkovým přístupem opatřit potřebné výpisy z katastru nemovitostí, správní poplatek činí 50,- Kč za každou stránku.

Od 1. 1. 2013 musí být návrh na vklad podán na speciálním formuláři ČÚZK. Vypracování návrhu je zahrnuto v ceně.

Od daně z příjmu jsou mj. osvobozeny bezúplatné příjmy (darování): 

– od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,

– od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou (např. druh-družka)

Proč raději přenechat sepis darovací smlouvy na nemovitosti právníkovi a nespoléhat se na vzor z internetu?

Darovací smlouvu upravuje občanský zákoník v § 2055 a násl. Typickým znakem této smlouvy je, že darující přenechá dar obdarovanému bezplatně. Převod vlastnictví k nemovitým věcem obdarovanému musí mít písemnou formu a účinky převodu nastávají až ve chvíli, kdy je proveden vklad do katastru nemovitostí. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Ověřovací pravomoc má i advokát.

Klíčové pro formální správnost darovací smlouvy je správné označení nemovitých věcí v souladu s katastrálním zákonem, obzvláště u bytových a nebytových jednotek vyžaduje označení nemovitostí zvýšenou pozornost. Vkladové řízení je extrémně formální a při jakékoliv nesprávnosti či překlepu nelze takovou chybu opravit dodatkem ke smlouvě či písemnou opravou, ale návrh vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude bez dalšího zamítnut. Za podání nového návrhu na vklad opravené smlouvy se znovu hradí správní poplatek za vklad ve výši 2.000,- Kč.

Co možná nevíte:

1) Pozemky jsou v některých katastrálních územích vedeny ve dvou číselných řadách, v jiných katastrálních územích v jednotné číselné řadě.
2) V případě převodu bytových jednotek se převádějí nemovitosti na více listech vlastnictví?
3) Existují dva druhy bytových jednotek – jednotky vzniklé do 31. 12. 2013 podle zákona o vlastnictví bytů (bytový zákon) a jednotky vzniklé po 1. 1. 2014 podle občanského zákoníku.
4) Stavba není s vždy součástí pozemku, na kterém stojí.
5) Součástí společného jmění manželů (SJM) není majetek, který jeden z manželů získal darem.
6) V rámci dědického řízení po dárci může být za určitých okolností obdarovanému – dědici započteno darování za života dárce (tzv. kolace).
7) Darování může být za určitých okolnosti odvoláno. Aktuálně z důvodu nouze nebo nevděku.
8) Za určitých okolností podléhá darování povinnosti zaplatit daň z příjmu.

Ze shora uvedených důvodů je vhodnější obrátit se s žádostí o sepis darovací smlouvy na nemovitosti na právníka či advokáta. Advokátka Mgr. Karolína Kazdová má s přípravou darovací smlouvy zkušenosti, nabízí komunikaci online a rychlé a kvalitní zpracování smlouvy, včetně návrhu na vklad. V ceně sepisu smlouvy je i případné zřízení věcného břemene bydlení ve prospěch dárce.Darovací smlouva – online formulář

  Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.karolinakazdova.cz

  Základní údaje


  Dárce 1

  Dárce 2

  Dárce 3

  Dárce 4

  Obdarovaný 1

  Obdarovaný 2

  Obdarovaný 3

  Obdarovaný 4

  Vztah mezi dárcem a obdarovaným (např. matka a dcera, druh a družka)

  Bude zřizováno věcné břemeno doživotního bydlení

  Identifikace oprávněného z věcného břemene (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště)

  Rozsah věcného břemene

  Další přílohy

  Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.